Таны мэдлэгт

Сарын цалингийн доод хэмжээг 2017 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 240000 төг болгон тогтоосонтой холбоотойгоор нийгмийн даатгалын шимтгэлийн дээд хэмжээ цалингийн 10% дүн нь 240000₮ хүртэл /өмнө нь 192000 төг хүртэл шимтгэл байсан/ нь нэмэгдсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл таны сарын цалингийн хэмжээнээс хамааруулан 48000₮ хүртэлх дүнгийн зөрөөгөөр Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт нэмэгдсэн гэсэн үг юм. Гэхдээ энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зөрүү нь нэг сарын 1,920,000₮-өөс дээш цалинтай хүнд гарч байгаа юм. Жишээ болон ялгааг хавсаргав.

 

 

Цалингийн доод хэмжээ=192 000

 

 

 

Сарын цалин

Даатгуулагчаас

Ажил олгогчоос

 ХАОАТ  

Гарт олгох цалин

A ажилчин

    1,500,000

        150,000

     195,000.00

 128,000

    1,222,000.00

B ажилчин

    1,920,000

        192,000

     249,600.00

 165,800

    1,562,200.00

C ажилчин

    2,000,000

        192,000

     260,000.00

 173,800

    1,634,200.00

D ажилчин

    2,400,000

        192,000

     312,000.00

 213,800

    1,994,200.00

G ажилчин

    3,000,000

        192,000

     390,000.00

 273,800

    2,534,200.00

Сарын турш өвчтэй байсан ажилчин

      192,000

 


      24,960.00

 

Хүүхдээ харж буй эх

      192,000

 

      14,976.00

 

 

 

 

  Цалингийн доод хэмжээ=240 000

 

Сарын цалин

Даатгуулагчаас

Ажил олгогчоос

ХАОАТ 

Гарт олгох цалин

A ажилчин

    1,500,000

      150,000

        195,000

 128,000

    1,222,000.00

B ажилчин

    1,920,000

      192,000

         249,600

 165,800

    1,562,200.00

C ажилчин

    2,000,000

      200,000

         260,000

 173,000

    1,627,000.00

D ажилчин

    2,400,000

      240,000

         312,000

 209,000

    1,951,000.00

G ажилчин

    3,000,000

      240,000

         390,000

 269,000

    2,491,000.00

Сарын турш өвчтэй байсан ажилчин

      240,000

           31,200

 

Хүүхдээ харж буй эх

      240,000

 

           18,720

 

 

 

  Цалингийн Зөрүү

 

Сарын цалин

Даатгуулагчаас

Ажил олгогчоос

ХАОАТ 

Гарт олгох цалин

A ажилчин

    1,500,000

            -  

             -  

      -  

              -  

B ажилчин

    1,920,000

            -  

             -  

      -  

              -  

C ажилчин

    2,000,000

       8,000

             -  

    800

          7,200

D ажилчин

    2,400,000

      48,000

             -  

   4,800

         43,200

G ажилчин

    3,000,000

      48,000

             -  

   4,800

         43,200

Сарын турш өвчтэй байсан ажилчин

      240,000

         6,240

 

Хүүхдээ харж буй эх

      240,000

 

         3,744

 
Буцах