Үйлчилгээ
ЖИЖИГ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ (1-49 АЖИЛТАН)

 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Сонгон шалгаруулалт
 • Хөдөлмөрийн харилцаа
 • Цалингийн тооцоолол
 • Бичиг баримт хөтлөлт


ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ (50-99 АЖИЛТАН)

 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Сонгон шалгаруулалт
 • Хөдөлмөрийн харилцаа
 • Цалингийн тооцоолол
 • Гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем
 • Сургалт, хөгжлийн хөтөлбөр
 • Хангамж, урамшуулал
 • Бичиг баримт хөтлөлт
 • Захиргаа
 • Хангамж, худалдан авалт


ТОМ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ (100+AЖИЛТАН)

 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Сонгон шалгаруулалт
 • Хөдөлмөрийн харилцаа
 • Гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем
 • Сургалт, хөгжлийн хөтөлбөр
 • Хангамж, урамшуулал
 • Цалингийн тооцоолол
 • Бичиг баримт хөтлөлт
 • Гадаадын мэргэжилтэн
 • Арга хэмжээ зохион байгуулалт


ГАДНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ (КОМПАНИ БАЙГУУЛАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ)

 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Сонгон шалгаруулалт
 • Хөдөлмөрийн харилцаа
 • Гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем
 • Сургалт, хөгжлийн хөтөлбөр
 • Хангамж, урамшуулал
 • Цалингийн тооцоолол
 • Захиргаа
 • Хангамж, худалдан авалт
 • Гадаадын мэргэжилтэн
 • Арга хэмжээ зохион байгуулалт